Konkurs ofert – całodobowe pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii celem zabezpieczenia Szpitala w Rydułtowach (oddziały Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym, Pediatrycznego oraz Rehabilitacji) oraz udzielenie świadczeń zdrowotnych w lokalizacji wyżej wymienionych oddziałów na wypadek wezwania (tzn. dyżuru pod telefonem)

 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 711) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

Przedmiotem konkursu jest całodobowe pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii celem zabezpieczenia Szpitala w Rydułtowach (oddziały Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym, Pediatrycznego oraz Rehabilitacji) oraz udzielenie świadczeń zdrowotnych w lokalizacji wyżej wymienionych oddziałów na wypadek wezwania (tzn. dyżuru pod telefonem)

 

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 22.06.2021 r. do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Oddział……………..”.

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 22.06.2021 r. o godz. 12.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 01.07.2021 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 711)

Konkurs szczególne warunki konkursu

Oferta do konkursu

Oświadczenie

Wzór Umowy

Kategorie