Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – konsultacje neurologiczne dla dzieci

Ogłoszenie konkursu ofert
na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1638) w związku z art. 140 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania konsultacji neurologicznych dla dzieci hospitalizowanych w Oddziale Pediatrycznym w Rydułtowach, zgodnie z potrzebami Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

Okres realizacji umowy: 22.02.2018r. – 31.12.2019r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Organizacji i Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:35 oraz na stronie internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 05.02.2018r. do godz. 14:00, w zaklejonych kopertach z napisem:
„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania konsultacji neurologicznych dla dzieci hospitalizowanych w Oddziale Pediatrycznym w Rydułtowach, zgodnie z potrzebami Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji Zakładu, dnia 05.02.2018r. o godz. 14:15.
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Załączniki:

Szczegółowe warunki ofert

Wzór umowy

Kategorie