Informacje o terminie rozstrzygnięcie konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w zakresie pełnienia dyżurów medycznych oraz w zakresie ordynacji podstawowej w Oddziale Chorób wewnętrznych wraz z Pododdziałem Geriatrycznym w Rydułtowach