Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne.

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 1. 26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl.
  działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
  leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618 – t.j.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.)
  ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
  na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w
  Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.

z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

Przedmiotem konkursu są:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziałach Szpitala w Wodzisławiu Śląskim wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy:

 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii

       – dyżur w OAiIT

      – dyżur anestezjologiczny wraz z zabezpieczeniem Oddziału Rehabilitacji

 • Neurologicznym wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć
 • Chirurgicznym Ogólnym wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć
 • Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć
 • Neonatologicznym
 • Chorób Wewnętrznych I oraz Izby Przyjęć
 • Chorób Wewnętrznych II oraz Izby Przyjęć

2) pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych (pełnienie tzw. „dyżurów pod telefonem”) w Oddziałach Szpitala w Wodzisławiu Śląskim wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy:

 • Chirurgicznym Ogólnym
 • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 3) udzielanie porad w ramach udzielanych świadczeń w Oddziałach Szpitala w Wodzisławiu Śląskim w stanach zagrożenia życia i zdrowia dla pacjentów ambulatoryjnych zgłaszających się do Izby Przyjęć z zakresu:

 • Chirurgicznego Ogólnego
 • Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

 4) udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziałach Szpitala w Rydułtowach wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy:

 • Chorób Wewnętrznych I wraz z zabezpieczeniem Oddziału Rehabilitacyjnego
 • Chorób Wewnętrznych II z Pododdziałem Geriatrycznym wraz z zabezpieczeniem Oddziału Rehabilitacyjnego
 • Internistycznej Izbie Przyjęć
 • Pediatrycznym i Neonatologicznym wraz z zabezpieczeniem Pediatrycznej Izby Przyjęć w dni powszednie
 • Pediatrycznym wraz z zabezpieczeniem Pediatrycznej Izby Przyjęć w niedzielę i święta oraz dni dodatkowo wolne od pracy
 • Chirurgicznym Ogólnym wraz z zabezpieczeniem Ogólnej Izby Przyjęć

 

6) pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych (pełnienie tzw. „dyżurów pod telefonem”) w Oddziałach Szpitala w Rydułtowach wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy:

 • Chirurgicznym Ogólnym

 Okres realizacji umowy: od 01.05.2016r. do 31.01.2017r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 08.04.2016r. do godz. 11.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 08.04.2016r. o godz. 12.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.04.2016 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 618 – t.j.)

Wodzisław Śl., 31.03.2016

Szczegółowe warunki konkursu – Oddziały Szpitala w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach ZAŁĄCZNIK

Umowa o udzielenie świadczen zdrowotnych WZÓR Zał. Nr 3

Kategorie
0 Comments
0 Pings & Trackbacks