Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy: specjalistów, w trakcie specjalizacji lub bez specjalizacji, specjalistów wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego oddziałem lub zastępcy lekarza kierującego oddziałem

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1373 ze zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510
ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Przedmiotem konkursu jest zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy: specjalistów, w trakcie specjalizacji lub bez specjalizacji, specjalistów wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego oddziałem lub zastępcy lekarza kierującego oddziałem. Świadczenia te będą wykonywane na rzecz osób ubezpieczonych, innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych, pacjentów podmiotów zewnętrznych, z którymi Udzielający zamówienie ma zawarte umowy w danym zakresie oraz osób nie objętych systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w:

 • ordynacji podstawowej i/lub
 • poprzez pełnienie dyżuru lekarskiego w dni powszednie i świąteczne i/lub
 • poprzez pełnienie dyżuru pod telefonem w dni powszednie i świąteczne

wraz z wykonywaniem porad i konsultacji w odpowiednich oddziałach szpitalnych, Izbie Przyjęć i innych medycznych komórkach organizacyjnych, a także procedur medycznych
wg potrzeb Udzielającego zamówienia.

Zakresy udzielania świadczeń zdrowotnych:

 1. chirurgia urazowo-ortopedyczna,
 2. choroby wewnętrzne,
 3. chirurgia ogólna,
 4. anestezjologia i intensywna terapia,
 5. ginekologia i położnictwo,
 6. neonatologia,
 7. neurologia wraz z leczeniem udarów,
 8. pediatria,
 9. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć,
 10. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku
od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 12.12.2019r. do godz. 1200, w zaklejonych kopertach
z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – ……………..”.

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 12.12.2019r. o godz. 1300
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27.12.2019r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego,
a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2190 z późn. zm.)

Oferta do konkursu

Oświadczenie zał 2

Szczegółowe warunki konkursu

Konkurs. pdf

Wyniki do konkursu

 

Kategorie