Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych na Oddziałach Internistycznych w Wodzisławiu i Rydułtowach

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

    Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018, poz. 160 – t.j.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

Przedmiotem konkursu są:

 1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

Oddziale Chorób Wewnętrznych I w Wodzisławiu Śląskim wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy,

Oddziale Chorób Wewnętrznych II w Wodzisławiu Śląskim wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy,

Izba Przyjęć w Wodzisławiu Śląskim wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy,

Oddziale Chorób Wewnętrznych – Pododdział  Geriatryczny w Rydułtowach wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć, wraz z zabezpieczeniem Oddziału Rehabilitacyjnego w Rydułtowach wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy.

 W tym zakresie przedmiot konkursu dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na stanowiskach: Starszego Asystenta, Asystenta i Młodszego Asystenta.

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu procedur endoskopowych tj.:
 • kolonoskopii;
 • gastroskopii;
 • opaskowania i sklerotyzacji żylaków przełyku i żołądka;
 • endoskopowej polipektomi / EMR w obrębie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego;
 • endoskopowego tamowania krwawień do górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego;
 • przezskórnego endoskopowego wytworzenia przetoki żołądkowej [PEG];
 • świadczenia w Pracowni Endoskopii w ramach kontraktu z NFZ.

 Procedury będą wykonywane w Pracowniach Endoskopii oraz na Bloku Operacyjnym Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, według potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z Udzielającym zamówienie.

 • Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych obejmuje również realizację badań endoskopowych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz realizowanie badań na potrzeby PPZOZ, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi realizacji badań endoskopowych określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w Zarządzeniu Prezesa NFZ nr 62/2017 DSOZ z dnia 26 lipca 2017r. z późn. zm.

Zlecający wymaga aby w/w świadczeń w Pracowniach Endoskopii oraz na bloku operacyjnym Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim udzielał lekarz:

 • specjalista w dziedzinie gastroenterologii, lub
 • chirurg posiadający certyfikat Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, lub
 • lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii onkologicznej, lub pediatrii, lub lekarz z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych posiadający umiejętności wykonywania określonych badań endoskopowych przewodu pokarmowego udokumentowaną:

potwierdzeniem kwalifikacji do wykonywania endoskopii wg systemu opracowanego przez konsultanta krajowego i PTG, lub

potwierdzeniem zarządu PTG o złożeniu „Wniosku o przyznanie Dyplomu umiejętności PTG” określonego uchwałą PTG nr 2/06/2006, lub

dokumentem wydanym przez PTG przed rokiem 2006 uprawniającym  do samodzielnego wykonywania badań endoskopowych przewodu pokarmowego.

Procedury z zakresu endoskopii będą wykonywane dla pacjentów Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Okres realizacji umowy: 16.05.2018 roku do 31.12.2019 roku

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 25.04.2018 roku do godz. 13.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Oddziały Chorób Wewnętrznych w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, Pracownie Endoskopii PPZOZ”

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 25.04.2018 roku o godz. 13.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 08.05.2018 roku

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 160 – t.j.)

Wodzisław Śl., 23.04.2018

Oferta Załącznik 1 do SIWZ

Szczegółowe-warunki-konkursu ZAŁĄCZNIK

Wzór-umowy-kontrakt-całościowy

Załącznik-Nr-1-do-umowy-zakres-czynności

Załącznik-Nr-2-do-SIWZ

Kategorie