Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – Oddział wewnętrzny II z pododdziałem geriatrycznym i Izba Przyjęć – Rydułtowy

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 1. 26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl.
  działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
  leczniczej (Dz. U. z 2016, poz. 1638 – t.j.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.)
  ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
  na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w
  Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.

z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

Przedmiotem konkursu są:

Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych II z Pododdziałem Geriatrycznym w Rydułtowach wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy.

 W tym zakresie przedmiot konkursu dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na stanowiskach: Starszego Asystenta, Asystenta i Młodszego Asystenta.

 Okres realizacji umowy: od 02.10.2017r. do 31.12.2019r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 20.09.2017r. do godz. 13.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych II z Pododdziałem Geriatrycznym w Rydułtowach”

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 20.09.2017r. o godz. 14.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 01.10.2017 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1638 – t.j.)

Wodzisław Śl., 19.09.2017

Wzór umowy- kontrakt z lekarzami

Oferta Załącznik nr 1 do SIWZ

Oferta Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 1 do umowy zakres czynności

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Kategorie