Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – Oddziały wewnętrzne I i II – Wodzisław Ślaski, Rydułtowy

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl.
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2018, poz. 160 – t.j.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.)
ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w
Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.

z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

Przedmiotem konkursu są:

Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

Oddziale Chorób Wewnętrznych I w Wodzisławiu Śląskim wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy,

Oddziale Chorób Wewnętrznych II w Wodzisławiu Śląskim wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy,

Oddziale Chorób Wewnętrznych I w Rydułtowach wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć, wraz z zabezpieczeniem Oddziału Rehabilitacyjnego w Rydułtowach wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy,

Oddziale Chorób Wewnętrznych II z Pododdziałem Geriatrycznym w Rydułtowach wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć, wraz z zabezpieczeniem Oddziału Rehabilitacyjnego w Rydułtowach wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy.

W tym zakresie przedmiot konkursu dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na stanowiskach: Starszego Asystenta, Asystenta i Młodszego Asystenta.

– Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu procedur kolonoskopii i gastroskopii, wykonywanych w Pracowni Endoskopii w Wodzisławiu Śląskim, według potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z Udzielającym zamówienie, zgodnie z potrzebami Oddziałów Chorób Wewnętrznych w Wodzisławiu Śląskim raz w tygodniu (jeden wyznaczony dzień w harmonogramie tygodniowym). W przypadku dodatkowych potrzeb Udzielającego zamówienie w w/w zakresie jest możliwość ustalenia dodatkowego dnia w tygodniu poza stałym harmonogramem.

– Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Poradni Geriatrycznej w Zespole Poradni Specjalistycznych w Rydułtowach.

Okres realizacji umowy: 14.03.2018 roku do 31.12.2020 roku

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 02.03.2018 roku do godz. 13.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Oddział Chorób Wewnętrznych w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, Pracownia Endoskopii w Wodzisławiu Śląskim oraz Poradnia Geriatryczna w Rydułtowach”

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 02.03.2018 roku o godz. 13.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13.03.2018 roku

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 160 – t.j.)

Wodzisław Śl., 28.02.2018

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 do SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ

Wzór umowy

Załącznik 1 do umowy

 

Kategorie