Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – Poradnia Kardiologiczna – Rydułtowy

Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 z późn.zm.) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert   i zaprasza do ich składania.

 Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w Poradni Kardiologicznej

zlokalizowanej w Zespole Poradni Specjalistycznych

w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47.

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej w Rydułtowach nie mniej niż trzy dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, z zachowaniem ciągłości 4 godzin, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych między godz. 7:30 a 14:00 oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych między godz. 14:00 a 20:00.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do wyboru większej ilości ofert celem realizacji całości zamówienia.

Okres realizacji umowy: 07.12.2015r. – 31.01.2016r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Organizacji i Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 16.11.2015r. do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych –

– PORADNIA KARDIOLOGICZNA”

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 16.11.2015r. o godz. 12:15.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

O wynikach konkursu Oferenci zostaną poinformowani osobiście.

Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego bez podania przyczyny, a także do wyboru większej ilości ofert celem realizacji zamówienia.

Oferentowi przysługuje prawo do składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 618 z późn. zm.).

Załączniki:

TREŚĆ OGŁOSZENIA PORADNIA KARDIOLOGICZNA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PORADNIA KARDIOLOGICZNA

WZÓR UMOWY PORADNIA KARDIOLOGICZNA

 

Kategorie
Przetłumacz »