Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – rehabilitacja lecznicza

Ogłoszenie konkursu ofert
na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1638 z późn. zm) w związku z art. 140 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

Konkurs ofert na:
a) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej przez osoby prowadzące fizjoterapię na potrzeby pacjentów hospitalizowanych na oddziałach Szpitala w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
b) udzielania świadczeń rehabilitacyjnych na Oddziale Udarowym przez osobę prowadzącą fizjoterapię w wymiarze 0,5 etatu,
c) prowadzenie fizjoterapii na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w ramach rehabilitacji po przeprowadzonych operacjach z zakresu endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego (równoważnik co najmniej 2 etatów), wymagane potwierdzenie wykonania usługi na liście obecności,
dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Okres realizacji umowy: 01.01.2018r. – 31.07.2018r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:35 oraz na stronie internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 11.12.2017r. do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji lecznicze, dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.”

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji Zakładu, dnia 11.12.2017r. o godz. 12:15.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Załączniki:

Szczegółowe warunki

Wzór umowy

Ogłoszenie wyników

Kategorie