Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Wodzisławiu Śl. wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl.; w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym w Rydułtowach wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć oraz Oddziału Rehabilitacyjnego; Udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl.; w Oddziale Chirurgii Ogólnej w Wodzisławiu Śl. wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl.; udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć w Wodzisławiu Śl.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1373 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

 1. Udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Wodzisławiu Śl. wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl. wg potrzeb oraz zgodnie
  z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy.

 

– W tym zakresie przedmiot konkursu dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na stanowiskach: Starszego Asystenta, Asystenta i Młodszego Asystenta.

 

 

 1. Udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym w Rydułtowach wraz
  z zabezpieczeniem Izby Przyjęć oraz Oddziału Rehabilitacyjnego
  wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy.

 

– W tym zakresie przedmiot konkursu dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na stanowiskach: Starszego Asystenta, Asystenta i Młodszego Asystenta.

 

 

 1. Udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl. wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym
  z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo
  i dodatkowo wolne od pracy.

 

– W tym zakresie przedmiot konkursu dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na stanowiskach: Starszego Asystenta, Asystenta i Młodszego Asystenta.

 

 1. Udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej w Wodzisławiu Śl. wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć
  w Wodzisławiu Śl.
  wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy.

 

– W tym zakresie przedmiot konkursu dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na stanowiskach: Starszego Asystenta, Asystenta i Młodszego Asystenta.

 

 1. Udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć
  w Wodzisławiu Śl.
  wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy.

 

– W tym zakresie przedmiot konkursu dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na stanowiskach: Starszego Asystenta, Asystenta i Młodszego Asystenta.

 

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 15.10.2019r. do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – ……………..”.

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 15.10.2019r. o godz. 12.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24.10.2019 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2190 z późn. zm.)

Konkurs szczególne warunki konkursu-1

Oferta-Załącznik-1-do-SIWZ-1

Wzór-umowy-1

Załącznik-nr-1-do-umowy-zakres-czynności-1

Załącznik-Nr-2-do-SIWZ-1

Kategorie