Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów medycznych oraz w zakresie ordynacji podstawowej w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 140 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

    

  1. Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych oraz w zakresie ordynacji podstawowej w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl.wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy.

 

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 16.10.2020 r. do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych –  w zakresie pełnienia dyżurów oraz w zakresie ordynacji podstawowej oddział……………………”.

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 16.10.2020 r. o godz. 12.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27.10.2020 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego,
a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 295 z późn. zm.)

Konkurs-szczególne-warunki-konkursu

Oferta do konkursu Oddział Ort 2020

Załącznik-nr-1-do-umowy-zakres-czynności-1

Oświadczenie zał 2

Wzór umowy

Kategorie