Konkurs ofert na świadczenia zdrowotnej – badania USG Doppler

Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 160) w związku z art. 146 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych metodą Dopplera, zgodnie z potrzebami Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim                     z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Okres realizacji umowy: 01.08.2018r. – 31.12.2020r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Organizacji i Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

 Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 12.07.2018r. do godz. 13:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

„ Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych metodą Dopplera.

 Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 12.07.2018r. o godz. 13:15.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.

 Informacja o wynikach: O rozstrzygnięciu konkursu Udzielający Zamówienia poinformuje na stronie internetowej www.zoz.wodzislaw.pl  oraz tablicy ogłoszeń w Siedzibie Zakładu.

Załączniki:

Szczegółowe warunki konkursu

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wzór umowy

Kategorie