Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych – w charakterze lekarza w zakresie pełnienia dyżurów oraz w zakresie ordynacji podstawowej Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 633 z późn. zm. ) oraz art. 140 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285)z późniejszymi zmianami ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą
w Wodzisławiu Śl.

    

            Udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza
w zakresie pełnienia dyżurów oraz w zakresie ordynacji podstawowej w Oddziale
Chirurgii Ogólnej wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy.

 

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 13.07.2022r. do godz. 12.00,
w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych – w charakterze lekarza w zakresie pełnienia dyżurów oraz w zakresie ordynacji podstawowej Oddziału chirurgii ogólnej wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl.”.

          Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 13.07.2022 r. o godz. 12.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.07.2022 roku.

            Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania    konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez     podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu     zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27   sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków   publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn.zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z    2022 roku, poz. 633 z późn. zm. )

Konkurs szczególne warunki konkursu

Oferta do konkursu

Oświadczenie zał 2

Wzór -Umowy

Załącznik nr 1 do umowy zakres czynności

Informacja o przedłużeniu konkursu

Kategorie
Przetłumacz »