Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 295 – z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
Przedmiotem konkursu jest:

  • udzielanie przez ratowników medycznych posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi świadczeń zdrowotnych na Izbie Przyjęć Ogólnej w Rydułtowach i Izbie Przyjęć w Wodzisławiu Śląskim wraz z realizowaniem transportu sanitarnego w zakresie kierowania pojazdem służbowym lub uprzywilejowanym oraz opieka nad pacjentem w trybie realizacji transportu wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy,
  • udzielanie przez ratowników medycznych świadczeń zdrowotnych na Izbie Przyjęć Ogólnej w Rydułtowach i Izbie Przyjęć w Wodzisławiu Śląskim,
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych przewidzianych w przepisach Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim w zespole wyjazdowym „S” i „P” przez ratowników medycznych posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych przewidzianych w przepisach Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przez ratowników medycznych posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach w zespole wyjazdowym „P” wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy
  • realizowanie Transportu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ) w zakresie kierowania pojazdem uprzywilejowanym w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach

 

Okres realizacji umowy: od 01.11.2020 r. do 30.11.2021 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 09.10.2020 r. do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez ratowników dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 09.10.2020 r. o godz. 13.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.10.2020 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295 – z późn. zm.)

 

Wodzisław Śl., 30.09.2020 rok

Szczegółowe warunki konkursu

Umowa kontraktowa

Przedłużenie rozstrzygnięcia konkursu

 

Wyniki konkursu rat.med. 04.11.2020

Kategorie