Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – badania EMG

Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 160 z późn. zm) w związku z art. 140 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

 Przedmiotem konkursu ofert jest:

  • wykonywanie w Pracowni EMG w Wodzisławiu Śląskim badań EMG wraz z opisem w zakresie wzrokowych potencjałów wywołanych dla pacjentów PPZOZ, pacjentów kierowanych przez podmioty lecznicze z zewnątrz  w oparciu o podpisane stosowne umowy z PPZOZ oraz badania płatne przez pacjenta.

Okres realizacji umowy: od 30.03.2018r. do 31.12.2019r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Organizacji i Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 12.03.2018r. do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania oraz opisów badań EMG – wzrokowe potencjały wywołane dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim”

 Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 12.03.2018r. o godz. 12:15.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Załączniki:

Szczegółowe warunki konkursu

Wzór umowy

Przedłużenie konkursu ofert

Kategorie