Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jako podwykonawca w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 633 z późn.zm.) w związku z art. 140 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jako podwykonawca w zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Okres realizacji umowy: 01.08.2022 r. – 31.10.2025r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 30.06.2022 r. do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jako podwykonawca w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 30.06.2022r. o godz. 12:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12.07.2022 r.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

 

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 1 – Oferta

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie

Załącznik Nr 3 – Wykaz lekarzy

Załącznik Nr 4 – Wykaz pielęgniarek

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Wyniki konkursu

Kategorie
Przetłumacz »