Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Poradnia Neurologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 295 z późn. zm.) w związku z art. 140 i nast. Ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania. 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Poradni Neurologicznej zlokalizowanej w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                             w Rydułtowach  i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

 Okres realizacji umowy: od 04.02.2021 r. do 31.03.2022 r. 

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 15.01.2021 r. do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej                           w Wodzisławiu Śląskim ”

 Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 15.01.2021 r. o godz. 12:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27.01.2021 r.

 Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Załączniki:

Szczegółowe warunki konkursu

Wzór umowy

Kategorie