Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – transport sanitarny

Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 160 z późn. zm) w związku z art. 140 i nast. ustawy   z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

  1. usług transportu samochodem sanitarnym o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką lekarską.
  2. usług transportu samochodem sanitarnym bez opieki lekarskiej o standardzie odpowiadającym karetkom typu P.

 Okres realizacji umowy: 01.01.2019r. – 31.12.2021r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 14.11.2018r. do godz. 13:00. w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego, dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                  w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim”

 Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 14.11.2018r. o godz. 13:15.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Załączniki:

Szczegółowe-warunki-konkurs

Wzór umowy na wykonywanie świadczeń transportu medycznego

Wzór umowy  przetwarzania danych osobowych

Unieważnienie konkursu ofert

 

 

Kategorie