Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pracowniach RTG i USG

Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 295 z późn. zm.) w związku z art. 140 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

 

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej RTG i USG w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach w zakresie opisów zdjęć RTG, wykonywania badań RTG z kontrastem oraz wykonywania badań USG dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach   i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Okres realizacji umowy: od 01.07.2020r. do 30.06.2021r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 08.06.2020r. do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

 „ Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej RTG i USG „

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 08.06.2020r. o godz. 12:30.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26.06.2020r.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego,   a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia   2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 295 z późn. zm.)

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej.

Załączniki:

Szczegółowe warunki konkursu

Wzór umowy

Sprostowanie -termin rozstrzygnięcia

WYNIKI

Kategorie