Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie anestezjologii przy wykonywaniu zabiegów z zakresu endoskopii oraz procedur z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 295 z późn. zm.) w związku z art. 140 i nast. Ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania. 

 Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii przy wykonywaniu procedur z zakresu endoskopii oraz przy wykonywaniu zabiegów                    z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu określonych w Katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów jako: H51, H52, H53 i A22 dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Okres realizacji umowy: od 01.03.2021 r. do 28.02.2023 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Organizacji i Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 09.02.2021 r. do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

„ Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii przy wykonywaniu zabiegów z zakresu endoskopii oraz przy wykonywaniu procedur z zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu określonych w Katalogu Jednorodnych Grup pacjentów jako: H51, H52, H53 i A22 dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.”

 Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 09.02.2021 r. o godz. 12:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Udzielającego zamówienie.

Załączniki:

Szczegółowe warunki konkursu

Wzór umowy

Zmiana okresu realizacji umowy

Wzór umowy po zmianie

Wyniki

Kategorie