Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa (położnictwa) dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl.
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2021, poz. 711 – z późn.zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (położnictwa) wykonywanych w
Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.

z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

 Przedmiotem konkursu jest:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/położne wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy w następujących oddziałach Szpitala w Wodzisławiu Śląskim:
  1. Oddział Chorób Wewnętrznych
  2. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  3. Blok Operacyjny
  4. Oddział Chirurgiczny Ogólny
  5. Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy w następujących oddziałach Szpitala w Rydułtowach:
 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym- Centrum Leczenia Chorób Wieku Podeszłego
 • Oddział Rehabilitacyjny
 • Oddział Pediatryczny
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg potrzeb oraz zgodnie
  z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie
  w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim oraz
  w Rydułtowach
 • pracownia gastroskopii

4) Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

 Okres realizacji umowy: od 08.07.2022 r. do 28.02.2023 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 20.06.2022 r. do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 20.06.2022 r. o godz. 13.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.06.2022 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego,
a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021, poz. 711 – z późn.zm.)

Wodzisław Śl., 01.06.2022 r

Szczegółowe warunki konkursu

Wzór umowy

Wyniki 30.06.22

Kategorie
Przetłumacz »