Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – chirurgia ogólna i naczyniowa

Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 160) w związku z art. 140 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

 Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania:

  • konsultacji z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej,
  • wykonywania konsultacji kwalifikujących do operacji z zakresu chirurgii ogólnej, w tym zabiegów naczyniowych, chirurgii nowotworów będących w katalogu Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz uczestnictwo w konsyliach w ramach pakietu onkologicznego (DILO),
  • wykonywanie operacji z zakresu chirurgii ogólnej w szczególności:

     – chirurgii całego przewodu pokarmowego: przełyku, żołądka, wątroby, trzustki, jelita cienkiego i grubego oraz odbytnicy;

     – operacji guzów zaotrzewnowych, sutka, tarczycy oraz z zakresu chirurgii naczyniowej będących w katalogu Oddziału Chirurgii Ogólnej

  • przeprowadzania szkoleń lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz lekarzy stażystów.

Okres realizacji umowy: 04.12.2018r. – 31.12.2019r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Organizacji i Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 15.11.2018r. do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

„ Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania konsultacji, operacji oraz przeprowadzania szkoleń lekarzy z zakresu chirurgii ogólnej   oraz naczyniowej, dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej     w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim”

 Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 15.11.2018r. o godz. 12:15.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej Udzielającego zamówienie.

Załączniki:

Szczegółowe warunki konkursu

Wzór umowy

Wzór umowy przetwarzania danych osobowych

Kategorie