Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla ratowników medycznych posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U.  z 2021, poz. 711 – z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.)  ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  i Wodzisławiu Śl. z siedzibą
w Wodzisławiu Śl.

Przedmiotem konkursu jest:

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych przewidzianych w przepisach Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim w zespole wyjazdowym „S” i „P” przez ratowników medycznych posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych przewidzianych w przepisach Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przez ratowników medycznych posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach w zespole wyjazdowym „P” wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy
  • realizowanie Transportu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ) w zakresie kierowania pojazdem uprzywilejowanym w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach

 

Okres realizacji umowy: od 01.12.2021 r. do 30.04.2023 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 10.11.2021 r. do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez ratowników dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 10.11.2021 r. o godz. 13.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.11.2021 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 poz. 711 – z późn. zm.)

 

Wodzisław Śl., 03.11.2021 rok

Szczegółowe warunki konkursu

Wzór umowy ratownicy

Wyniki konkursu rat.med.23.11.21

Kategorie
Przetłumacz »