Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych-badania histopatologiczne

Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 160) w związku z art. 140 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, histopatologicznych śródoperacyjnych, immunohistopatologicznych, cytologicznych ginekologicznych i cytologicznych.

Okres realizacji umowy: 01.01.2019r. – 31.12.2021r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 13.11.2018r. do godz. 13:00. w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, histopatologiczno śródoperacyjnych, immunohistopatologicznych, cytologiczno ginekologicznych i cytologicznych.”

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 13.11.2018r. o godz. 13:15.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Załączniki:

Szczegółowe warunki

Wzór umowy

Wzór umowy przetwarzania danych osobowych

Przedłużenie terminu do składania ofert

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.11.2018r

Wyniki Konkursu Ofert

Kategorie