Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wodzisławiu Śląskim

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018, poz. 160 – t.j.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

Przedmiotem konkursu są:

  1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wodzisławiu Śląskim wraz z zabezpieczeniem Oddziału Rehabilitacyjnego wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy,

 

  1. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w następujących oddziałach szpitalnych:

– Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wodzisławiu Śląskim

– Oddział Chirurgiczny Ogólny w Wodzisławiu Śląskim,

– Oddział Chorób Wewnętrznych I w Wodzisławiu Śląskim,

– Oddział Chorób Wewnętrznych II w Wodzisławiu Śląskim,

– Oddział Neurologiczny wraz z zabezpieczeniem oddziału udarowego w Wodzisławiu Śląskim,

– Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Wodzisławiu Śląskim,

– Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Wodzisławiu Śląskim,

– Oddział Neonatologiczny w Wodzisławiu Śląskim,

– Oddział Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Geriatrycznym w Rydułtowach,

– Oddział Pediatryczny w Rydułtowach,

– Oddział Rehabilitacyjny w Rydułtowach.

*W tym zakresie przedmiot konkursu dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na stanowiskach: Starszego Asystenta, Asystenta i Młodszego Asystenta.

Okres realizacji umowy: od 22.03.2018r. do 31.12.2019r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 09.03.2018r. do godz. 13.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wodzisławiu Śląskim”

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 09.03.2018r. o godz. 13.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21.03.2018 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 160 – t.j.)

Wodzisław Śl., 02.03.2018

Oferta Załącznik 1 do SIWZ

Szczegółowe warunki konkursu wszyscy ZAŁĄCZNIK po zmianie

Wzór umowy- kontrakt całościowy

Załącznik Nr 1 do umowy zakres czynności

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Kategorie