Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 1. 26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
  leczniczej (Dz. U. z 2016, poz. 1638 – t.j.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług medycznych w rodzaju:

Przedmiotem konkursu jest pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii w następujących komórkach organizacyjnych :

 

 • Oddział Chirurgiczny Ogólny wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl.,
 • Oddział Chorób wewnętrznych I wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl.,
 • Oddział Chorób wewnętrznych II wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl.,
 • Oddział Neurologiczny wraz z zabezpieczeniem oddziału udarowego oraz Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl.,
 • Oddział Ginekologiczno – Położniczy wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl.,
 • Trakt porodowy w Wodzisławiu Śl.,
 • Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl.,
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wodzisławiu Śl.,
 • Oddział Neonatologiczny w Wodzisławiu Śl.,
 • Oddział Chorób Wewnętrznych II z pododdziałem Geriatrycznym w Rydułtowach
 • Oddział Chorób Wewnętrznych I w Rydułtowach
 • Oddział Pediatryczny w Rydułtowach
 • Oddział Rehabilitacjyjny w Rydułtowach

 Okres realizacji umowy: od 01.06.2017r. do 31.12.2019r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 05.05.2017r. do godz. 14.35, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii„

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 08.05.2017r. o godz. 13.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18.05.2017 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1638 – t.j.)

Wodzisław Śl., 28.04.2017

Oferta-Załącznik-nr 1 OIOM

Szczególne warunki konkursu OIOM

Wzór-umowy-kontrakt-z-lekarzami

Załacznik-nr-2-do-umowy-1 Oiom

Załącznik-Nr-2-do-Szczegółowych-warunków-konkursu

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT.

przedłużenie konkursu

Kategorie