Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Wewnętrznych

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018, poz. 160 – t.j.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

Przedmiotem konkursu są:

  1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

 

Oddziale Chorób Wewnętrznych I w Wodzisławiu Śląskim wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy,

Oddziale Chorób Wewnętrznych II w Wodzisławiu Śląskim wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy,

Izba Przyjęć w Wodzisławiu Śląskim wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy,

Oddziale Chorób Wewnętrznych – Pododdział  Geriatryczny w Rydułtowach wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć, wraz z zabezpieczeniem Oddziału Rehabilitacyjnego w Rydułtowach wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym                    z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy.

W tym zakresie przedmiot konkursu dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na stanowiskach: Starszego Asystenta, Asystenta i Młodszego Asystenta.

 

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu procedur endoskopowych tj.:

– kolonoskopii;

– gastroskopii.

Procedury będą wykonywane w Pracowni Endoskopii w Rydułtowach, według potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z Udzielającym zamówienie, zgodnie z potrzebami Oddziału Chorób Wewnętrznych – Pododdział Geriatryczny  oraz harmonogramem ustalonym z Udzielającym zamówienie.

Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych obejmuje również realizację badań endoskopowych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz realizowanie badań na potrzeby PPZOZ, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi realizacji badań endoskopowych określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w Zarządzeniu Prezesa NFZ nr 62/2017 DSOZ z dnia 26 lipca 2017r. z późn. zm.

Zlecający wymaga aby świadczeń w Pracowni Endoskopii w Rydułtowach udzielał lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii.

Procedury z zakresu endoskopii będą wykonywane dla pacjentów Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

 

  1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Poradni Gastroenterologicznej w Zespole Poradni Specjalistycznych w Rydułtowach.

 

– Świadczenia wykonywane będą dla pacjentów Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląski

– Zlecający wymaga, aby świadczenia w Poradni Gastroenterologicznej udzielał lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii.

– Świadczenia opieki zdrowotnej powinny być udzielane w poradni gastroenterologicznej, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Udzielającym zamówienie.

Okres realizacji umowy: 04.05.2018 roku do 31.12.2020 roku

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 16.04.2018 roku do godz. 13.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Oddział Chorób Wewnętrznych w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, Pracownia Endoskopii w Rydułtowach oraz Poradnia Gastroenterologiczna w Rydułtowach”

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 16.04.2018 roku o godz. 13.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26.04.2018 roku

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.           o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.            o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 160 – t.j.)

Wodzisław Śl., 13.04.2018

Oferta Załącznik 1 do SIWZ

Szczegółowe-warunki-konkursu ZAŁĄCZNIK

Wzór-umowy-kontrakt-całościowy

Załącznik-nr-1-do-umowy-zakres-czynności

Załącznik-nr-2-do-SIWZ

Kategorie