Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopii w Rydułtowach i Poradni Gastroenterologicznej w Rydułtowach oraz wykonywanie procedur z zakresu endoskopii dla pacjentów oddziałów szpitalnych

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku poz. 711 ) w związku z art. 140 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopii w Rydułtowach i Poradni Gastroenterologicznej  w Rydułtowach oraz wykonywanie  procedur z zakresu endoskopii dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim

Okres realizacji umowy: 01.07.2021r. – 30.06.2024r.

 

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

 

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 10.06.2021r. do godz. 13:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

 

„Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endoskopii dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.”

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 10.06.2021r. o godz. 13:30

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.06.2021r.

 

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik Nr 1 oferta

Załącznik Nr 2 oświadczenie

Wzór umowy

 

Zmiana terminów konkursu

Unieważnienie 11.06.2021

Kategorie