Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej RTG i USG

 Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ) w związku z art. 140 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

 

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej RTG i USG w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach w zakresie opisów zdjęć RTG, wykonywania badań RTG z kontrastem oraz wykonywania badań USG dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Okres realizacji umowy: od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 10.06.2021 r. do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

 

„ Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej RTG i USG „

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 10.06.2021 r. o godz. 12:30.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.06.2021 r.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 711)

 

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej.

Szczegółowe warunki konkursu

Wzór umowy

 

WYNIK KONKURSU

Kategorie