Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

  1. 26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
    leczniczej (Dz. U. z 2016, poz. 1638 – t.j.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług medycznych w rodzaju:

  • Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Wodzisławiu Śląskim wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy.
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Wodzisławiu Śląskim oraz w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Rydułtowach wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z Udzielającym zamówienie.

 Organizacja Udzielania Świadczeń w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach:

  1. Realizacja świadczeń wykonywana będzie dla pacjentów Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
  1. Zlecający wymaga, aby świadczenia były realizowane przez personel posiadający kwalifikacje odpowiadające rodzajowi świadczeń – zgodnie z wymaganiami NFZ oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Udzielającego Zamówienie.
  1. Zgodnie z wymaganiami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenie Nr 62/2016/DSOZ z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z późń. zmianami)oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (z późń. zmianami).

W tym zakresie przedmiot konkursu dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na stanowiskach: Starszego Asystenta, Asystenta i Młodszego Asystenta.

Okres realizacji umowy: od 01.06.2017r. do 31.12.2019r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 08.05.2017r. do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Wodzisławiu Śląskim”

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 08.05.2017r. o godz. 13.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18.05.2017 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1638 – t.j.)

Wodzisław Śl., 27.04.2017

Oferta Załącznik 1 do SIWZ

Oferta Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowe warunki konkursu wszyscy ZAŁĄCZNIK po zmianie

Wzór umowy- kontrakt z lekarzami

Załącznik nr 1 do umowy zakres czynności

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Kategorie