Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii przy wykonywaniu zabiegów z zakresu endoskopii oraz przy wykonywaniu procedur z zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu określonych w Katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów jako: H51, H52, H53 i A22 dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii przy wykonywaniu zabiegów z zakresu endoskopii oraz przy wykonywaniu procedur z zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu określonych w Katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów jako: H51, H52, H53 i A22 dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

 Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku poz. 633 z późn. zm.) w związku z art. 140 i nast. Ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania. 

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii przy wykonywaniu procedur z zakresu endoskopii oraz przy wykonywaniu zabiegów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu określonych w Katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów jako: H51, H52, H53 i A22 dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

85110000-3 Usługi szpitalne i podobne;

85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne.

Okres realizacji umowy: od 01.02.2023 r. do 31.03.2024 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Organizacji i Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 11.01.2023 r. do godz. 11:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

„ Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii przy wykonywaniu zabiegów z zakresu endoskopii oraz przy wykonywaniu procedur z zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu określonych w Katalogu Jednorodnych Grup pacjentów jako: H51, H52, H53 i A22 dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.”

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 11.01.2023 r. o godz. 12:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.01.2023 r.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.zoz.wodzislaw.pl

Szczegółowe warunki konkursu Zabiegi Endoskopowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 umowa

Informacja o przedłużeniu konkursu

Wyniki konkursu