Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 295 z późn. zm.) w związku z art. 140 i nast. Ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

 Przedmiotem konkursu jest udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej                w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

 Okres realizacji umowy: od 01.04.2021 r. do 31.03.2025 r. 

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 09.03.2021 r. do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej”

 Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 09.03.2021r. o godz. 12:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19.03.2021 r.

 Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Załączniki:

Szczegółowe warunki konkursu

Zmiana szczegółowych warunków konkursu

Zmiana terminu składania, otwarcia i rozstrzygnięcia konkursu

Załącznik nr 1-formularz oferty

Załącznik nr 2 – wykaz badań-cena oferty

Załącznik nr 3-wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Załącznik nr 4-wzór umowy najmu

Załącznik nr 5-oświadczenie oferenta

Załącznik nr 6-wykaz badań w trybie CITO

Załącznik nr 7-wykaz parametrów wymagających powiadomienia lekarza

Załącznik nr 8 – Standardy Akredytacyjne dla Laboratorium

Załącznik nr 9-Wykaz aparatury

Załącznik nr 10-Wykaz personelu

04.03.2021 pytanie i odpowiedź

Zmiana terminu składania, otwarcia i rozstrzygnięcia konkursu

08.03.2021 pytanie i odpowiedź

Wyniki konkursu

Kategorie