Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego oraz operacji rewizyjnych endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego.

Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

 

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 2190) w związku z art. 140 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

 

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego oraz operacji rewizyjnych endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego dla pacjentów Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

 

Okres realizacji umowy: 26.06.2019r. – 25.06.2020r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Organizacji i Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 07.06.2019r. do godz. 13:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

„ Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego oraz operacji rewizyjnych endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego.”

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 07.06.2019r. o godz. 13:15.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz Oferenci zostaną poinformowani osobiście.

katalog jednorodnych grup pacjentów załącznik do umowy

Szczegółowe warunki konkursu endoprotezoplastyka stawu kolanowego 2019

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 2019

Wzór Umowy zabiegi endoprotezoplastyki stawu kolanowego – nowa wersja 2019

Endoprotezy unieważnienie konkursu ofert

Kategorie