Konkurs ofert na udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych w Rydułtowach oraz Wodzisławiu Śląskim

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 711 z późn. zm. ) oraz art. 140 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

    

Udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w następujących oddziałach Szpitalnych :

 

 • Oddział Chirurgii Ogólnej wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć
  w Wodzisławiu Śl.

 

 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć
  w Wodzisławiu Śl.

 

 • Oddział Chorób wewnętrznych w Wodzisławiu Śl.

 

 • Oddział Chorób wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym – Centrum Leczenia Wieku Podeszłego w Rydułtowach wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Rydułtowach

 

 • Oddział Ginekologiczno -Pożniczy wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć
  w Wodzisławiu Śl.

 

 • Oddział Neonatologiczny w Wodzisławiu Śl.

 

 • Oddział Pediatryczny w Rydułtowach wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć
  w Rydułtowach

 

 • Pogotowie Ratunkowe w Wodzisławiu Śl.

 

 • Izba Przyjęć Ogólna w Wodzisław Śl.

 

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 12.11.2021r. do godz. 12.00,
w zaklejonych kopertach z napisem:

 

„Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych –
w charakterze lekarza w zakresie pełnienia dyżurów oraz w zakresie ordynacji podstawowej Oddziału …………………………………………”.

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 12.11.2021 r. o godz. 12.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.11.2021 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego,
a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 711 z późn. zm. )

Konkurs szczególne warunki konkursu

Oferta do konkursu

Oświadczenie zał. nr 2

Wzór Umowy

Wzór umowy dyżury Pogotowie

Załącznik nr 1 do umowy – zakres czynności

Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia z dnia 23.11.2021r

Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia z dnia 10.12.2021r.

Wyniki konkursu

Kategorie