Nabór na stanowisko lekarza kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Geriatrycznym

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Ogłasza nabór na stanowisko

LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM 

CHORÓB WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PODODDZIAŁEM GERIATRYCZNYM

 

 Kandydaci spełniający kwalifikacje określone w Rozporządzeniu z dnia 20.07.2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896) proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 

– podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

– dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,

– opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

– oświadczenie o niekaralności,

– inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodnością z oryginałem, a na prośbę Dyrekcji PPZOZ kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. Ponadto kandydat składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru na w/wym. stanowisko.

Udzielenie świadczeń zdrowotnych możliwe jest w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do 28.02.2021 r. w Sekretariacie PPZOZ w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Nabór na stanowisko lekarza kierującego Oddziałem chorób wewnętrznych wraz z Pododdziałem Geriatrycznym w Rydułtowach”.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Kategorie