KONKURS - KONSULTACJE,BADANIA

Opublikowano: 26 Kwiecień 2012

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. ul. 26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) w związku z art. 146 ust. 1i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)  ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich  składania  na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.
      

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotnych w zakresie:

 1. konsultacji specjalistycznych:

     a) gastrologicznej,

     b) hematologicznej

     c) kardiologicznej

     d) reumatologicznej,

     e) neurochirurgicznej,

     f)  chirurgia szczękowo-twarzowej,

     g) chirurgii naczyniowej,

     h) endokrynologicznej,

     i) onkologicznej.

 2. konsultacji pulmonologicznych obejmujących:

     a) badania bakteriologiczne

     b) badania cytologiczne

     c) spirometria

     d) bronchofiberoskopia  diagnostyczna  

 3. USG głowy dla Poradni Neurologicznej dla dzieci.

 4. Pełne badanie urodynamiczne.

 5. Badania pacjentów w pracowni EMG.

 6. Badania toksykologiczne

    dla  pacjentów hospitalizowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej  w Wodzisławiu Śl.

 

Okres realizacji umowy – 1.06.2012r. do 31.05.2013r.


Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Organizacji i Nadzoru Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do środy od godz. 7.00  do godz. 15.00, od czwartku do piątku

od godz. 7.00 do 14.00  oraz na stronie  internetowej : www.zoz.wodzislaw.pl
 

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej    w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51 ,  od poniedziałku do środy od godz. 7.00         do godz. 15.00, od czwartku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.00  lub drogą pocztową do dnia    15.05..2012r.  do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych   dla  pacjentów hospitalizowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji ZOZ-u , dnia  15.05.2012r.o godz. 13.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert  nie jest realizacja całości przedmiotu konkursu ale dopuszcza się złożenie ofert cząstkowych.

 Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:

-  wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania

- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie  postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)

do góry do góry