Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb PPPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 2190) w związku z art. 140 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej w Wodzisławiu Śląskim oraz w razie wystąpienia szczególnych potrzeb Udzielającego zamówienie w Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Rydułtowach  w zakresie: opisu zdjęć RTG, wykonywania badań RTG z kontrastem oraz wykonywania badań USG, dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Okres realizacji umowy: od 01.04.2019r. do 31.03.2020r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Organizacji i Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 11.03.2019r. do godz. 14:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

„ Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej w Wodzisławiu Śląskim oraz w razie wystąpienia szczególnych potrzeb Udzielającego zamówienie w Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Rydułtowach w zakresie: opisu zdjęć RTG, wykonywania badań RTG z kontrastem oraz wykonywania badań USG, dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach           i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.”

 Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 11.03.2019r. o godz. 14:15.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz Oferenci zostaną poinformowani osobiście.

Szczegółowe warunki konkursu w zakresie opisu zdjęć RTG i badań USG

Wzór Umowy – konkurs w zakresie opisu zdjęć RTG i badań USG – 1 KF

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wyniki konkursu w zakresie opisów zdjęć RTG i badań USG

Kategorie