Ogłoszenie Starosty wodzisławskiego z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie składania pisemnych ofert na świadczenie usług z zakresu stwierdzania zgonu na terenie Powiatu wodzisławskiego

Starosta wodzisławski działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1947) zaprasza do składania pisemnych ofert na świadczenie usług z zakresu stwierdzania zgonu i ustalania jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu na terenie Powiatu wodzisławskiego w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro zgodnie z zapisem art. 4 pkt 8 ustawy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na stwierdzaniu zgonu i ustalaniu jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu w sytuacjach, o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1947), zwanej dalej „Ustawą” oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 roku w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961r. Nr 39, poz. 202), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w sytuacji gdy zgon nastąpi w granicach administracyjnych Powiatu wodzisławskiego.

ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)    Zamawiający zleci usługę wyłącznie w sytuacji, kiedy do stwierdzenia zgonu i ustalenia jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu nie będą zobowiązane inne osoby zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia;

2)    zamawiający planuje przeznaczyć na wykonanie usługi w roku 2021 kwotę 21 000 zł, przy czym wykonawca będzie otrzymywał każdorazowo po wykonaniu usługi wynagrodzenie jednostkowe, określone w umowie;

3)    o udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 295 z późniejszymi zmianami), który dysponuje osobą/osobami uprawnionymi do wykonania ww. usługi;

4)    oferent zobowiązuje się do zapewnienia całodobowej gotowość do wykonania przedmiotu zamówienia i zapewni całodobową dostępność numeru telefonicznego, pod którym będzie można dokonywać zgłoszeń o konieczności wykonania czynności będących przedmiotem zamówienia;

5)    oferent zobowiązuje się do zapewnienia przybycia osoby uprawnionej do wykonania usługi na wskazane podczas zgłoszenia miejsce wykonania usługi, w możliwie najkrótszym czasie od momentu wezwania;

6)    zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1)  Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;

2)  w formularzu oferty oferent określa jednostkową cenę za stwierdzenie zgonu, wystawienie karty zgonu i ustalenie jego przyczyny;

3)  określona przez oferenta cena musi obejmować wszystkie koszty, wydatki, opłaty i inne składniki związane z wykonaniem zamówienia;

4)  każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę;

5) złożona oferta nie podlega uzupełnieniu;

6)  oferta złożona po upływie terminu składania ofert nie podlega rozpatrzeniu;

7)  ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą w formie dokumentu papierowego w terminie do dnia 27 listopada 2020 roku na adres Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2 lub Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92a, z dopiskiem „OFERTA – koroner”.

PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem oceny ofert będzie cena jednostkowa za każdorazowe wykonanie usługi oraz spełnienie warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Ocena formalna spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie oświadczeń złożonych przez osobę podpisującą ofertę.

Osobą upoważnioną do jest Iwona Koczy Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92a, pokój 316, telefon 324539974, adres email: zdrowie@powiatwodzislawski.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od dalszego prowadzenia niniejszego postępowania oraz od wyboru oferty na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu skutków prawnych i finansowych.

Publikacja niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Starostę wodzisławskiego, tudzież nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony oferenta do zawarcia umowy.

Załączniki:

Załącznik do ogłoszenia – oferta

Kategorie