Organizacja porodów rodzinnych w PPZOZ w warunkach pandemii COVID-19

ORGANIZACJA PORODÓW RODZINNYCH

W PPZOZ W RYDUŁTOWACH I  WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Z SIEDZIBĄ w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W WARUNKACH  PANDEMII  COVID-19

W związku z reorganizacją Izby Przyjęć Ginekologiczno- Położniczej na III piętrze wznawia się porody rodzinne zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla kierowników podmiotów leczniczych posiadających oddziały Położniczo-Ginekologiczne z dnia 15 lipca 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 104/2020/DS)Z Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 8 lipca 2020r.

  1. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami porody rodzinne powinny odbywać się w sali porodowej z oddzielnym węzłem sanitarnym. Szpital dysponuje jedną salą porodową spełniającą w/w wymagania.
  2. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego, w przypadku braku miejsca w sali z oddzielnym węzłem sanitarnym porody rodzinne będą mogły odbywać się równocześnie w pozostałych salach porodowych wyłącznie po wykluczeniu przez lekarza dyżurnego ryzyka zakażenia SARS CoV-2.
  1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć tylko jedna osoba towarzysząca.
  2. Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie
    i wchodzić na teren szpitala.
  3. Osoby przygotowujące się do porodu powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć kontakt do minimum z osobami obcymi, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.
  4. Osoba towarzysząca rodzącej:

–  przy przyjęciu do szpitala wypełnia ankietę  epidemiologiczną,

– pod nadzorem położnej z Izby Przyjęć przebiera się w środki ochrony osobistej
(ubranie/ fartuch jednorazowy, rękawice, maska chirurgiczna),

– środki ochrony osobistej zapewnia szpital,

– przez cały czas pobytu w szpitalu ma założone rękawice i maskę ( zakryty nos i usta) oraz  dezynfekuje ręce,

– może zostać wpuszczona w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział
w ciągu 2 godzin po porodzie,

– ściśle podporządkowuje się wszelkim zaleceniom organizacyjnym personelu medycznego,

– przebywa tylko w wyznaczonym pomieszczeniu, nie opuszcza go,

– posiada własny prowiant (wodę do picia).

Kategorie