Praca na stanowisku sprzedawcy/konsultanta sklepu ortopedycznego usytuowanego na terenie Szpitala przy ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim

OGŁOSZENIE
Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w
Wodzisławiu Śląskim poszukuje kandydata na stanowisko sprzedawcy/konsultanta sklepu ortopedycznego usytuowanego
na terenie Szpitala przy ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia w wybranej przez
kandydata formie (umowa cywilnoprawna bądź umowa o pracę). Poszukujemy, zgodnie z wymaganiami wynikającymi
z Zarządzeniem Prezesa NFZ:
1) osoby z wykształceniem co najmniej średnim oraz kwalifikacjami nabytymi do dnia 10 lutego 2009 r. w ramach kursu z
zakresu towaroznawstwa materiałów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego
do spraw zdrowia organizowanego zgodnie z § 1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r.
w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w
placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów jakim
powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych
(Dz. U. Nr 23, poz. 196) oraz
z co najmniej dwuletnim stażem pracy w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub
2) osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku inżynieria biomedyczna lub
3)technika ortopedy lub
4)fizjoterapeuty lub
5)technika farmaceutycznego lub
6)magistra farmacji lub
7)pielęgniarki lub
8)lekarza (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)
– z co najmniej rocznym ogólnym stażem pracy w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie w terminie 7 dni na adres e-mail kancelaria@zoz.wodzislaw.pl aplikacji
wraz z klauzulą „
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)”.
Kategorie