Przedłużenie konkursu w zakresie świadczenia usług medycznych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: konkursu ofert świadczenie usług medycznych w rodzaju:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach dyżurowych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Wodzisławiu Śląskim wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej, termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionym zakresie dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zostaje przedłużony do dnia 07.08.2018r. do godziny 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2018r. o godzinie 13.30

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.08.2018 roku.

Umowa zostanie zawarta od 27.08.2018 roku.

Wodzisław Śląski, 03.08.2018r.

Kategorie