Przetarg pisemny nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą

w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51

Wodzisław Śląski

www.zoz.wodzislaw.pl

e-mail przetargitech@zoz.wodzislaw.pl

Nr spr 1/TT-W/2020

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na najem pomieszczeń użytkowych

będących w użytkowaniu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

 

POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO NAJMU

 

I. Powierzchnie do wynajęcia w drodze przetargu na okres  trzech lat i stawka minimalna

1. ZPS Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 164

a/ Dzierżawa powierzchni – miejsce przy rejestracji / parter / z przeznaczeniem do zainstalowania automatów do przekąsek , napoi zimnych/gorących

Do wydzierżawienia są 2 miejsca o powierzchni 1m2 każdy

Stawka za 1m2 powierzchni 350 zł brutto tj. 284,55 zł netto/ miesięcznie

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej  na podstawie wyliczonych wartości ryczałtowych

Rozliczenie zużycia wody na podstawie wskazania podlicznika zamontowanego na koszt Dzierżawcy 

b/ Dzierżawa powierzchni 130 m2 – / parter – powierzchnia zajmowana obecnie przez Aptekę /  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej / medycznej

Stawka za 130 m 2 powierzchni 29062,56 zł brutto tj. 23628,10 zł netto / miesięcznie

Rozliczenie energii elektrycznej i wody na podstawie wskazania podliczników zamontowanych na koszt Dzierżawcy 

Aktualizacja opłat o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Budynek Główny Szpital Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51 

Dzierżawa powierzchni 1m2 na klatce schodowej III piętro / poziom Oddziału Ginekologiczno-Położniczego /z przeznaczeniem na zainstalowanie automatu do wydawania fartuszków jednorazowych

Stawka 350 zł brutto tj. 284,55 zł netto / miesięcznie

Rozliczenie energii elektrycznej i wody na podstawie wskazania podliczników zamontowanych na koszt Dzierżawcy 

Aktualizacja opłat o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Szpital Rydułtowy ul. Plebiscytowa 47 

Dzierżawa budynku byłego Kiosku z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Budynek wolnostojący o powierzchni 36,50 m2  do remontu.

Stawka 21,66 zł / m2 brutto tj. 17,61 zł/ m2 netto / miesięcznie

Rozliczenie energii elektrycznej i wody na podstawie wskazania podliczników zamontowanych na koszt Dzierżawcy 

Aktualizacja opłat o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

II. Pomieszczenia można obejrzeć w terminie uzgodnionym telefonicznie z Sekcją Techniczną:

Rydułtowy – tel 324592426

Wodzisław Śląski – tel 324591707

III. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT

1.Ofertę pod rygorem nieważności – należy sporządzić pisemnie w języku polskim, trwałą i czytelną techniką : na komputerze lub ręcznie długopisem itp.

2. W ofercie Najemca przedstawia cenę brutto i netto .

3. Do odbycia się przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty.

4. Zamawiający dopuszcza składania ofert na poszczególne lokale

IV. WADIUM

1.Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce lub papierach wartościowych

w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto w kasie Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

przy ul. 26-go marca 51 , najpóźniej do dnia 11.02.2020 r godz 11:00

2.Wadium złożone przez Najemcę zostanie zarachowane na poczet czynszu najmu. Jeżeli wadium

było złożone przez Najemcę w innej formie niż w gotówce, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu

kwoty pierwszego czynszu.

3.Wadium przepada na rzecz Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim , jeżeli oferent, którego

oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Jeżeli wadium wniesione było w papierach

wartościowych wprowadzonych do publicznego obrotu, Powiatowemu Publicznemu Zakładowi

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

przysługuje roszczenie o przeniesienie własności tych papierów.

V. SKŁADANIE OFERT

1. Składanie ofert do dnia 11.02.2020 r o godz 11:00 w siedzibie Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – Sekcja Techniczna w Wodzisławiu Śląskim ,w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco „ Oferta na najem pomieszczeń „

2. Otwarcie ofert odbędzie się 11.02.2020 r o godz 11:30 w siedzibie Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – Sekcja Techniczna Wodzisław Śląski

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert prowadzący przetarg sprawdzi czy oferenci wnieśli wadium w wymaganej wysokości.

4. Do odbycia się przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty.

5.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę

6. W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej ceny rozumianej jako wynagrodzenie za 1 miesiąc, prowadzący będzie kontynuował przetarg w formie licytacji.

7. Po zakończeniu przetargu, Sprzedawca ustali termin zawarcia umowy i wezwie Najemcę , który wygra przetarg do stawienia się celem zawarcia umowy

8.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

10. Oferta jest wiążąca przez okres 30 dni

 

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR

Wodzisław Śląski dnia 13.01.2020 r

 

Or Formularz cenowy przetarg Apteka i inne

Regulamin

Umowa najmu -wzór

Kategorie