Dostawa aparatu USG do przyłóżkowej oceny pacjenta na potrzeby OAiIT oraz Bloku Operacyjnego

Numer przetargu: 22/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 6 tygodni
Termin składania ofert: 16 lipca, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 16 lipca, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

a) cena oferty – 60 pkt
b) gwarancja -20 pkt
c) ilość bezpłatnych przeglądów urządzeń po okresie gwarancji –20 pkt.

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8324da50-1b59-422d-a9a3-66543e0cafed

Opis przetargu:

UWAGA – zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 16.07.2018r. godzina 10:00, otwarcie ofert: 19.07.2018r. godzina 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.07.2018 r.

SIWZ- USG

Parametry techniczne USG

Odpowiedzi

F-01 maj 2018

Sprawozdanie finansowe -bilans, RZIS,PP,Kapit.2017

wzór umowy powierzenia danych ZP

Odpowiedzi-2

SIWZ- USG protokol otwarcie ofert 22-2018

26 lipca, 2018

Unieważnienie

Załączniki:

Kategorie