Dostawa aparatury,sprzętu i urządzeń medycznych.

Numer przetargu: 42/ZP/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 28 grudnia 2018 r.
Termin składania ofert: 13 grudnia, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 13 grudnia, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Część 1,3,4,5- cena 60%, gwarancja 24%, ilość bezpłatnych przeglądów po okresie gwarancji 16 %
Część 2 - cena 76%, gwarancja 24%,

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=165ca2f5-8bd0-406d-8a7f-ccbbe40acdc5

Opis przetargu:

Wynik 17.12.2018 r.

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Zbiorcze zestawienie ofert 13.12.2018 r.

Odpowiedź 2 11.12.2018 r.

Odpowiedź 10.12.2018 r.

SIWZ 42-ZP-18 05.12.2018 r.

17 grudnia, 2018

Wynik 17.12.2018 r.

Załączniki:

Kategorie