Dostawa kardiomonitorów i EKG

Numer przetargu: 41/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 28.12.2018r
Termin składania ofert: 7 grudnia, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 7 grudnia, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena-60%
Gwarancja-24 %
ilość bezpłatnych przeglądów po okresie gwarancji –16 pkt.

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=742fdfba-dcad-4d6c-89a4-9631d3b70277

Opis przetargu:

SIWZ

10 grudnia, 2018

Wynik

Załączniki:

Kategorie