Dostawa leków

Numer przetargu: 10/ZP/17
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji:
Termin składania ofert: 25 maja, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 25 maja, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena- 100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=53a7f954-1716-4851-aa2d-4b00ab19d8e3

Opis przetargu:

Wynik postępowania nr spr.10-ZP-2017

Załącznik nr 4 nr spr.10-ZP-2017 oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Zbiorcze zestawienie ofert nr spr.10-ZP-2017 z dnia 25.05.2017r

Odpowiedzi leki z dnia 22.05.2017r.

SIWZ 10-zp-17

Załącznik leki- wzór umowy

Załącznik nr 1-Formularz oferty

Formularze asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3

30 maja, 2017

Wynik postępowania nr spr.10-ZP-2017

Załączniki:

Kategorie