Dostawa leków i materiałów szewnych

Numer przetargu: 45/ZP/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od zawarcia umowy do 31.12.2019 r.
Termin składania ofert: 17 stycznia, 2019, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 17 stycznia, 2019, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena 100 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b5f78510-3ed2-483a-a40f-acb172f891ae

Opis przetargu:

Wynik 30.01.2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert 17.01.2019 r.

Odpowiedzi 15.01.2019 r.

SIWZ Dostawa leków i materiałów szewnych 07.01.2019 r.

30 stycznia, 2019

Załączniki:

Kategorie