Dostawa łóżek dla Centrum Leczenia Chorób Wieku Podeszłego w Rydułtowach

Numer przetargu: 27/ZP/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 10 tygodni od zawarcia umowy
Termin składania ofert: 4 października, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 4 października, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 60 %

Gwarancja - 20 %

Ilość bezpłatnych przeglądów po okresie gwarancji - 20 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4cf3e9ff-c3a4-4de9-9011-4fc0c9dd7ed3

Opis przetargu:

Wynik 08.10.2018 r.

Wzór oświadczenia Wykonawcy 04.10.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert 04.10.2018 r.

Odpowiedzi 02.10.2018 r.

SIWZ 26.09.2018 r.

Załączniki:

Kategorie