Dostawa łóżek dla Centrum Leczenia Chorób Wieku Podeszłego w Rydułtowach

Numer przetargu: 25/ZP/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 10 tygodni od zawarcia umowy
Termin składania ofert: 4 września, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 4 września, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 60 %
Gwarancja - 20 %
Ilość bezpłatnych przeglądów po okresie gwarancji - 20 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2f6f8de3-e204-4da2-b2de-381c95ffde23

Opis przetargu:

Unieważnienie dnia 07.09.2018 r.

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Zbiorcze zestawienie ofert 04.09.2018 r.

SIWZ

Odpowiedzi

Załączniki:

Kategorie